Izveštaj o bitnom događaju


На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (''Сл. гласник РС'' бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (''Сл. гласник РС'' бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' акционарско друштво, Београд, Јеврејска ул. бр. 32, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 54. став 1 тачка 1), Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006), и одредби Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 125/2004), а у складу са чланом 18. и 19. Оснивачког акта, усвојеног на Ванредној скупштини акционара 15.11.2006. године, Управни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' акционарско друштво, на седници одржаној дана 09.09.2009. године, донео је

ОДЛУКУ

о издавању 55. 000 обичних акција V (пете) емисије унапред познатом купцу - ЈП ''Србијагас'' Нови Сад, без јавне понуде ради повећања основног капитала, по емисионој цени од 4.000,00 динара по акцији.


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Слободан Срећковић

 

resenje vlade srbije


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!