MES, “Plant Architect”


ICT bilten, koji izdaju Republički zavod za informatiku, Tanjug i Društvo informatičara, objavljuje u broju 294 od 28. novembra 2013. godine informaciju o softverskom proizvodu Informatike ad, pod naslovom, MES, "Plant Architect" - moduli i fazna implementacija:

BEOGRAD 18. novembar 2013. (IKTServis) - Informatika a.d. je proglašena za partnera godine korporacije Majkrosoft u Srbiji za 2013. godinu (2013 Country Partner of the Year for Serbia). Kao dugogodišnji Microsoft Partner Informatika je i ove godine učestvovala na "Sinergiji 13" sa prezentacijom MES, "Plant Architect".

Plant architect (PA) je Informatikin alat za MES aplikacije, čija je arhitektura modularna.

Plant architect

Zadatak MES - Manufacturing Execution Systems je potpuno saglasan imenu - "izvršenje proizvodnje", tj. da dobijene naloge od ERP-a ažurira, planira, shodno raspoloživim ljudskim i proizvodnim resursima, obradi u tehnološke naloge za proizvodno-procesne sisteme - SCADA/DCS/PLC i nakon izvršenja, obrađene rezultate sa više aspekata - količina, kontrola kvaliteta i sl - daje na raspolaganje svojim korisnicima.

Za realizaciju ovakvih složenih sistema, neophodne su odgovarajuće hardversko-softverske komponente, raspoređene po svim nivoima, kao i mogućnosti njihove međusobe komunikacije.

"MES Plant arhitect" u Rafineriji nafte Pančevo obezbeđuje, pored ostalog: sledljivost procesa od zahteva do isporuke, objedinjenost svih relevantnih informacija na jednom mestu, za sve korisnike u složenom procesu od planiranja do isporuke robe na terminalu, efikasniji rad, manje zadržavanje cisterni, veći protok robe, analitičke izveštaje, smanjenje broja grešaka i uticaja ljudskog faktora i veću bezbednost ljudi i opreme.

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!