Predstavljen Portal za nadzor nad javnim finansijama


U Domu Narodne skupštine Republike Srbije predstavljen je Portal za nadzor nad javnim finansijama, koji će služiti za kontrolu trošenja novca iz budžeta.
Portal je napravljen uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i UNDP u Srbiji, a omogućiće da preko skupštinskog sajta budu dostupni podaci o kretanju prihoda i rashoda republičkog budžeta.
Služiće najpre članovima skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu javnih finansija, a u kasnijim fazama biće dostupan i široj javnosti.
Portal su uradili stručnjaci Informatike.

ŠTA JE PORTAL ZA NADZOR NAD JAVNIM FINANSIJAMA

Razvoj društva i države zasnovan je na pravilnoj raspodeli vlasti i odgovornom upravljanju. Uspostavljanje portala za nadzor nad javnim finansijama jedan je od mehanizama ka ostvarivanju ovog cilja, posebno sa aspekta uticaja na kvalitet zakonodavstva, zaštite ljudskih prava, kao i opštih principa odgovornog fiskalnog upravljanja (čl. 276 Zakona o budžetskom sistemu), odnosno poštovanje principa polaganja računa i transparentnosti, kao i principa pravičnosti gde se podrazumeva da se uzima u obzir uticaj na blagostanje sadašnjih i budućih generacija.
Primena tih principa u praksi unaprediće transprentnost trošenja javnih sredstava i omogućiti bolje poslovanje i podsticanje privrednog rasta kroz porast investicija.

Portal za nadzor nad javnim finansijama predstavlja softverski alat kojim je obezbeđeno povezivanje Narodne skupštine sa postojećim sistemom u Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, koji će narodnim poslanicima omogućiti neposredan pristup informacijama i obezbediti da na jednostavan i efikasan način prate trošenje sredstava iz budžeta Republike Srbije i vrše nadzor nad javnim finansijama.

Informacije dostupne kroz Portal za nadzor nad javnim finansijama
Narodnoj skupštini će putem Portala biti dostupni svi podaci o izvršenju budžeta na mesečnom nivou. Programski paket definiše dve grupe izveštaja: predefinisane (statičke) i dinamičke izveštaje.
Predefinisani izveštaji prikazuju:
- Identifikaciju direktnog budžetskog korisnika (DBK);
- Izvršenje budžeta DBK;
- Izvršenje budžeta po izvoru finansiranja;
- Izvršenje budžeta po izvoru i funkcionalnoj klasifikaciji;
- Izvršenje budžeta po ekonomskoj klasifikaciji (namena trošenja sredstava).
Dinamički izveštaji prikazuju:
- Pretrage po zahtevima korisnika, koji lako mogu postati predefinisani izveštaji i omogućiti širok spektar pretrage podataka.
Narodnim poslanicima omogućeno je da analizirajući izveštaje utvrde postojanje sistemskih nedostataka i da o tome raspravljaju na plenarnoj sednici, kao i da donose odgovarajuće preporuke kojima će utvrditi ko, kako i u kojim rokovima treba da otkloni uočene sistemske nedostatke.

Okvir za nadzor
Okvir za nadzor nad trošenjem javnih sredstava sadržan je u Ustavu Republike Srbije, Zakonu o Narodnoj skupštini, Poslovniku i Zakonu o budžetskom sistemu.
Uvođenje portala za nadzor nad javnim finansijama zasniva se na nekoliko strategija ključnih za razvoj Srbije:
- Strategija i akcioni planovi za razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva (Službeni glasnik br. 87/06) doneti u skladu sa Agendom za razvoj elektronskih komunikacija u jugoistočnoj Evropi iz 2002. godine;
- Strategijai Akcioni plan za razvoj elektronske uprave do 2013. Godine (Službeni glasnik br. 83/09);
- Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Radna grupa za uvođenje i razvoj Portala za nadzor nad javnim finansijama počela je sa radom 18. Februara 2015, odlukom Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Radnom grupom predsedava Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, a čine je predstavnici svih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i članovi GOPAC (Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije) ogranka.
Prva faza razvoja Potrala za nadzor nad javnim finansijama završena je 1. Decembra 2015. U ovoj fazi Portal će biti dostupan samo članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. U sledećoj fazi razvoja, Portal će se postepeno otvarati prema javnosti.

Predstavljanje ugovora

PARLAMENTARNI NADZOR I JAVNOST U RADU PRIORITETI NARODNE SKUPŠTINE

Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu prioriteti su razvoja Narodne skupštine tkom naredne četiri godine, najvažnija je poruka sa ceremonij potpisivanja Izjave o saradnji, kojom je ozvaničen novi četvorogodišnji projekat koji partnerski sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Izjavu o saradnji potpisali su Žan Danijel Ruh, ambasador Švajcarske u Srbiji, Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije i Irena Vojačkova Soljorano, stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.
Ovaj projekat će doprineti jačanju predstavničke i kontrolne uloge Narodne skupštine, snažnijem zakonodavnom nadzoru i širem korišćenju postojećih mehanizama parlamentarnog nadzora kao što su javna slušanja i sednice van sedišta odbora. Važan deo projekta biće posvećen i razvoju lokalnih skupština opština gradova, kako bi se ojačala njihova nadzorna funkcija i obezbedilo bolje predstavljanje građana.
Ova prilika iskorišćena je i za predstavljanje novoustanovljenog portala, odnosno softverske aplikacije, koja narodnim poslanicima omogućava uvid u podatke o trošenju budžetskih sredstava od strane izvršne vlasti, to jest Vlade Republike Srbije. Portal će u prvoj fazi biti dostupan Odboru za finansije. Uz podršku UNDP/SDC projekta u naredne četiri godine očekuje se dalja nadgradnja ove aplikacije i povezivanje sa drugim portalima, čime će se omogućiti širi uvid u upotrebu javnih sredstava.
Zahvaljujući se Švajcarskoj na finansijskoj podršci i UNPD-u na posvećenosti i razvoju Narodne skupštine, Veroljub Arsić istakao je poseban značaj saradnje u domenu nadzora nad potrošnjom javnih sredstava: „Svi parlamenti imaju obavezu da se u svom radu vode principima otvorenosti u radu i pozivanja na odgovornost u vršenju javnih funkcija. Mi, poslanici u Narodnoj skupštini s ponosom ističemo da smo ocenjeni kao najtransparentnija institucija u Republici Srbiji. Posebno nam je drago što smo uz podršku projekta razvili Portal za nadzor nad javnim finansijama koji povezuje Narodnu skupštinu sa Upravom za trezor Ministarstva finansija, čime se narodnim poslanicima omogućujue direktna kontrola nad trošenjem javnih sredstava."
„Narod Švajcarske veoma dobro prepoznaje ključni značaj parlamenta za demokratiju. Parlament je vrhovni zastupnik interesa ljudi. Iz tog razloga, pomoć koja će biti obezbeđena u naredne četiri godine jeste podrška švajcarskog naroda narodu Srbije. Naše nade su da će uz kontinuiranu podršku Skupština moći da se dalje razvija i učini vezu sa građanima jačom i otvorenijom više nego ikad pre", rekao je nakon ceremonije potpisivanja Žan Danijel Ruh, ambasador Švajcarske u Srbiji.
Irena Vojačkova Soljorano, stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji istakla je ovom prilikom zadovoljstvo zbog mogućnosti daljeg razvoja partnerstva sa Narodnom skupštinom i narodnim poslanicima: „Rezultati naše dosadašnje saradnje daju dugoročan doprinos razvoju Srbije, poštovanju principa polaganja računa i javnosti u radu, kao i učešća građana u procesima donošenja odluka na centralnom i lokalnom nivou", istakla je ona i dodala da „jačanjem nadzora, javnim slušanjima i sednicama van sedišta odbora zajednički unapređujemo zastupanje građana, kako u republičkom, tako i u lokalnim parlamentima."

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!