Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br. 100/2006, 116/2006  i 37/09),

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika” akcionarsko društvo, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – ISPLATI DIVIDENDE  

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika” akcionarsko društvo, Beograd, Jevrejska ul. br. 32, obaveštava svoje akcionare da će isplata dividende, u bruto iznosu od 55,56 dinara po akciji,  akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan dividende – 20. 06. 2011. godine, početi 18.  jula 2011. godine.

Pozivaju se akcionari da dostave pisano obaveštenje sa svojim ličnim podacima, brojem tekućeg računa i nazivom banke kod koje se račun vodi, na koji žele da im bude uplaćena dividenda.

Društvo je svim akcionarima uputilo pisano obaveštenje o isplati  dividende.

Za sva dodatna obaveštenja osoba za kontakt je gđa Vinka Kanostrevac, tel. 3215 – 215; E – mail: vinkak@informatika.com.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Srećković

12. 07. 2011. godine