Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Glasnik RS” br. 100/2006, 116/2006 i 37/09), Informatika a.d. objavljuje

I Z J A V U
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. GODINE

 1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I ADRESA, MATIČNI BROJ I PIB:
  Informatika a.d., Beograd, Jevrejska 32.
  MB: 07024592, PIB: 100001716
 2. WEB SITE i E-MAIL ADRESA: www.informatika.cominfo@informatika.com
 3. BROJ I DATUM REŠENJA O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA:
  BD. 13240/2005, 04.05.2005. GOD.
 4. DELATNOST (ŠIFRA I OPIS): 2620-proizvodnja računara i periferne opreme
 5. PODACI O PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA:
  Slobodan Srećković, predsednik
  Dušan Bajatović, član
  Dragiša Martinović, član
  Dušan Unković, član
  Zoran Nadrljanski, član
 6. OSNOVNI PODACI O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA TEKUĆU POSLOVNU GODINU, SA PODACIMA O BITNIM MATERIJALNIM DOGAĐAJIMA I TRANSAKCIJAMA OSTVARENIM DO DATUMA OBJAVLJIVANJA, A KOJI IMAJU ZNAČAJNI UTICAJ NA FINANSIJSKI POLOŽAJ, USPEH I NOVČANE TOKOVE DRUŠTVA

Planom poslovanja za drugo polugodište 2011. godine, predviđen je prihod od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga na domaćem i inostranom tržištu u iznosu od 674.030.000 dinara.

Planom poslovanja za prvo polugodište 2011. godine, predviđen je prihod od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga na domaćem i inostranom tržištu u iznosu od 674.030.000,00 din, a ostvaren je u iznosu od 923.068.774 din.

Primerak ove izjave Informatika a.d. objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva i čini dostupnim na web site Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Slobodan Srećković