На основу члана 356. Закона о привредним друштвима, Информатика а.д.

О Б Ј А В Љ У Ј Е

преглед донетих одлука и резултата гласања на 29. редовној скупштини Друштва, одржаној дана 20.05.2021. године

Редни број и назив ОДЛУКЕ из Дневног реда Скупштине Број акција који је учествовао у гласању % основног капитала који те акције представљају УКУПАН број гласова број гласова
за против уздржани
1. Годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2020. години. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
2.Консолидовани годишњи извештај Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2020. годину. 110.703 61,50 110,703 104.703 0 0
3.Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2020. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2020. годину. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2020. годину. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
6. Ревизорки извештај о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2020. годину. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2020. годину. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
8. Именовање три члана Надзорног одбора. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0
9. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2021. годину. 110.703 61,50 110.703 110.703 0 0

СЕКРЕТАР ДРУШТВА
Даринка Митровић, с.р.