Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, Informatika a.d.

O B J A V LJ U J E

pregled donetih odluka i rezultata glasanja na 29. redovnoj skupštini Društva, održanoj dana 20.05.2021. godine

Redni broj i naziv ODLUKE iz Dnevnog reda SkupštineBroj akcija koji je učestvovao u glasanju% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljajuUKUPAN broj glasovabroj glasova
zaprotivuzdržani
1. Godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanjuInformatike a.d. u 2020. godini.110.70361,50110.703110.70300
2.Konsolidovani godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju grupe Informatika za 2020. godinu.110.70361,50110,703104.70300
3.Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2020.110.70361,50110.703110.70300
4.Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2020. godinu.110.70361,50110.703110.70300
5. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštajagrupe Informatika za 2020. godinu.110.70361,50110.703110.70300
6. Revizorki izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2020. godinu.110.70361,50 110.703110.70300
7. Raspodela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2020. godinu.110.70361,50110.703110.70300
8. Imenovanje tri člana Nadzornog odbora.110.703 61,50110.703110.70300
9. Izbor društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu.110.70361,50110.703110.70300

SEKRETAR DRUŠTVA
Darinka Mitrović, s.r.