Поштовани,

Обавештавамо  да је  у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2015. годину, донетом од стране Скупштине Информатике а.д.  и Одлуком о одобрењу исплате дивиденде, коју је донео Извршни одбор Друштва, утврђен износ  нето дивиденде по једној акцији, у висини од  51,00 динара – за физичка лица,  односно бруто 60,00 динара – за правна лица, резиденте Републике Србије, док износ дивиденде за страна физичка и правна лица зависи од њихове резидентности, одн. достављања одговарајуће документације, у складу са Уговором о избегавању двоструког опорезивања, који је наша земља закључила са другим државама.

Право на дивиденду имају сви акционари Друштва, уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности,  као законити имаоци акција „ИНФОРМАТИКА“ а.д. Београд  на дан дивиденде, односно на дан 12.04.2016. године.

Исплата дивиденде се врши директно на новчани рачун,  те је потребно  да нам што пре доставите обавештење, писано или електронски, о броју Вашег новчаног рачуна на који желите да Вам се уплати припадајући износ.

Страна физичка и правна лица, поред обавештења о броју новчаног рачуна, треба да доставе и оверен Образац ПОР–2 од стране надлежног органа домицилне државе,  који служи као потврда о резидентности у складу са Уговором о избегавању двоструког опорезивања.

Тражене податке потебно је доставити у седиште Друштва, писаним или електронским путем, на следећу адресу: ИНФОРМАТИКА А.Д. – за финансијску оперативу, Јеврејска 32, 11158 Београд. или на  једну од електронских адреса контакт особа.

Особе за контакт су:

– Светлана Блануша, 011/3215-126, е–маил: svetlana.blanusa@informatika.com;

– Наташа Николић, 011/3215-326, е–маил: natasa.nikolic@informatika.com.

У Београду, 30. јуна 2016. године

С поштовањем,
Секретар Друштва
Даринка Митровић