Poštovani,

Obaveštavamo  da je  u skladu sa Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2015. godinu, donetom od strane Skupštine Informatike a.d.  i Odlukom o odobrenju isplate dividende, koju je doneo Izvršni odbor Društva, utvrđen iznos  neto dividende po jednoj akciji, u visini od  51,00 dinara – za fizička lica,  odnosno bruto 60,00 dinara – za pravna lica, rezidente Republike Srbije, dok iznos dividende za strana fizička i pravna lica zavisi od njihove rezidentnosti, odn. dostavljanja odgovarajuće dokumentacije, u skladu sa Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koji je naša zemlja zaključila sa drugim državama.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari Društva, upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti,  kao zakoniti imaoci akcija „INFORMATIKA“ a.d. Beograd  na dan dividende, odnosno na dan 12.04.2016. godine.

Isplata dividende se vrši direktno na novčani račun,  te je potrebno  da nam što pre dostavite obaveštenje, pisano ili elektronski, o broju Vašeg novčanog računa na koji želite da Vam se uplati pripadajući iznos.

Strana fizička i pravna lica, pored obaveštenja o broju novčanog računa, treba da dostave i overen Obrazac POR–2 od strane nadležnog organa domicilne države,  koji služi kao potvrda o rezidentnosti u skladu sa Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Tražene podatke potebno je dostaviti u sedište Društva, pisanim ili elektronskim putem, na sledeću adresu: INFORMATIKA A.D. – za finansijsku operativu, Jevrejska 32, 11158 Beograd. ili na  jednu od elektronskih adresa kontakt osoba.

Osobe za kontakt su:

– Svetlana Blanuša, 011/3215-126, e–mail: svetlana.blanusa@informatika.com;

– Nataša Nikolić, 011/3215-326, e–mail: natasa.nikolic@informatika.com.

U Beogradu, 30. juna 2016. godine

S poštovanjem,
Sekretar Društva
Darinka Mitrović