Обавештавамо вас да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине о расподели нераспоређене добити за 2016. годину од 04.04.2017. године и у складу са одлуком о исплати дивиденде, донетом од стране Извршног одбора дана 14.12.2017. године.

Право на дивиденду остварују сви законити имаоци акција Информатике а.д., који су уписани у јединствену евиденцију акцонара на дан 25.03.2017 године, Дан дивиденде.

Дивиденда се исплаћује у нето износу од 51,00 дин. по акцији за физичка лица, одн. за правна лица у бруто износу од 60,00 дин. по акцији (за резиденте Републике Србије).

Висина дивиденде за нерезидентна правна и физичка лица зависи од тога да ли је њихова матична држава потписница Уговора о избегавању двоструког опорезивања, у ком смислу су та лица у обавези да доставе ПОР – 2 образац, издат од стране надлежног органа њихове домицилне државе.

Исплата дивиденде врши се преко текућих рачуна, па се позивају сви акционари код којих је дошло до промене податка о рачуну, да о томе доставе одговарајуће обавештење односно доставе ПОР-2 образац, непосредно у седиште Друштва или путем поште (адреса: Информатика а.д., 11158 Београд 118, Јеврејска 32), одн. путем е маил-а следећим особама, и то:

–         Светлана Блануша, 011/3215 126, svetlana.blanusa@informatika.com,

–         Наташа Николић, 011/3215 326, natasa.nikolic@informatika.com.

Секретар Друштва
Даринка Митровић

У Београду, 15.12.2017. године