Obaveštavamo vas da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom Skupštine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu od 04.04.2017. godine i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetom od strane Izvršnog odbora dana 14.12.2017. godine.

Pravo na dividendu ostvaruju svi zakoniti imaoci akcija Informatike a.d., koji su upisani u jedinstvenu evidenciju akconara na dan 25.03.2017 godine, Dan dividende.

Dividenda se isplaćuje u neto iznosu od 51,00 din. po akciji za fizička lica, odn. za pravna lica u bruto iznosu od 60,00 din. po akciji (za rezidente Republike Srbije).

Visina dividende za nerezidentna pravna i fizička lica zavisi od toga da li je njihova matična država potpisnica Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u kom smislu su ta lica u obavezi da dostave POR – 2 obrazac, izdat od strane nadležnog organa njihove domicilne države.

Isplata dividende vrši se preko tekućih računa, pa se pozivaju svi akcionari kod kojih je došlo do promene podatka o računu, da o tome dostave odgovarajuće obaveštenje odnosno dostave POR-2 obrazac, neposredno u sedište Društva ili putem pošte (adresa: Informatika a.d., 11158 Beograd 118, Jevrejska 32), odn. putem e mail-a sledećim osobama, i to:

–         Svetlana Blanuša, 011/3215 126, svetlana.blanusa@informatika.com,

–         Nataša Nikolić, 011/3215 326, natasa.nikolic@informatika.com.

Sekretar Društva
Darinka Mitrović

U Beogradu, 15.12.2017. godine