Upravni odbor doneo je odluke o raspodeli dobiti i o odobrenju plaćanja dividende, i utvrdio Izveštaj o statusu sopstvenih akcija

Preduzeće za proizvodnju računarske
opreme i informatički inženjering
„INFORMATIKA” akcionarsko društvo
– Upravni odbor –
Br. 2/5 – 3
Beograd, 27. 05. 2011.

 

Na osnovu člana 41. Osnivačkog akta, Upravni odbor, na sednici od 27. maja 2011. godine, doneo je

 

O D L U K U
o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem
računu za 2010 godinu

 

I   Neraspoređena dobit

1. Neraspoređena dobit iz ranijih godina                                                          25.853.723,88 din

2. Neto dobit za 2010 godinu                                                                                3.838.909,95 din

______________

Ukupno neraspoređena dobit:                                                                           29.692.633,83 din

II   Raspodela neraspoređene dobiti

1. Za isplatu dividende u novcu – bruto iznos*                                                 9.661.896,62 din

2. Ostatak neraspoređene dobiti                                                                        20.030.737,21 din

______________

* Napomena:

Tačan iznos potrebnih sredstava za isplatu dividende u novcu biće utvrđen na dan dividende, shodno broju akcija koje imaju pravo na dividendu.

 

Predsednik
Upravnog odbora

Slobodan Srećković

 

————————————————————

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA” akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Broj: 2/5-4
Datum: 27. 05. 2011. godine

 

Na osnovu člana 41. Osnivačkog akta i čl. 215 i 219 Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2010 godinu, br. 2/5-3, od 27. maja 2011. godine, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj 27. 05. 2011. godine doneo je

 

O D L U K U
o odobrenju isplate devidende

1. Odobrava se isplata dividende u bruto iznosu od 55,56 dinara po akciji, akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara na dan dividende – 20. 06. 2011. godine.

2. Upravni odbor će doneti odluku o datumu i dinamici isplate dividende.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Srećković

 

————————————————————

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA” akcionarsko društvo
– Upravni odbor –
Br. 2/5 – 5
27. 05. 2011.godine

 

I Z V E Š T A J
O STICANJU I STATUSU SOPSTVENIH AKCIJA

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, član 222, stav 4, tačka 3; Mišljenja Komisije za hartije od vrednosti br. 3/0-04-0617/8-05 od 19.01.2006. godine i ovlašćenja iz odluke 17. i 18. sednice Skupštine akcionara o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija,
Upravni odbor je, u cilju sprečavanja i ublažavanja posledica negativnog trenda na tržištu akcija i zaštite cene akcija, doneo odluku da se nastavi sa sticanjem sopstvenih akcija u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Društvo, zaključno sa 27.05.2011 godine poseduje 9.893 sopstvene akcije ( 5,38% ukupnih akcija), stečene na organizovanom tržištu po prosečnoj ceni od 2.905,00 dinara, što ukupno iznosi 28.741.433,00 dinara:
U 2010 godini, Društvo je steklo 3.528 akcija, po prosečnoj ceni od 2.943,00 dinara, što ukupno iznosi 10.383.123,00 din. Nakon XVIII redovne Skupštine akcionara, održane 24.06.2010, stečeno je 2.760 akcija.
U 2011, zaključno sa 27.05.2011 godine, stečeno je 6.365 sopstvenih akcija , po prosečnoj ceni od 2.884,00 din. što ukupno iznosi 18.358.310,00 dinara.

Društvo će sa sopstvenim akcijama najkasnije u roku od godinu dana od dana njihovog sticanja, postupiti u skladu sa čl. 224 Zakona o privrednim društvima, o čemu će na prvoj narednoj Skupštini akcionara podneti Izveštaj.

 

Predsednik Upravnog odbora

Slobodan Srećković