ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
“ИНФОРМАТИКА” акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 208/16
Датум: 22.03.2016. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ”Информатика” акционарско друштво, Београд, дана  22.03.2016.године упућује

ПОЗИВ  АКЦИОНАРИМА 

за XXIV редовну седницу Скупштине акционара, заказану за петак, 22. април 2016. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва у Београду, Јеврејска ул. бр. 32, 

са следећим

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М

  1. Избор председника Скупштине.
  2. Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2015. години.
  3. Усвајање финансијских извештаја Информатике а.д. за 2015. годину.
  4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2015. годину.
  5. Усвајање консолидованих финансијских извештаја и консолидованих извештаја о пословању групе Информатика у 2015 години.
  6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја групе Информатике за 2015. годину.
  7. Расподела нераспоређене добити па годишњем рачуну за 2015. годину.
  8. Именовање три члана Надзорног одбора.
  9. Избор друштва за ревизију за вршење ревизије финансијских извештаја у 2016. години.

Дан  акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине,  је  12.04.2016. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом  и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 180 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштине – гласањем у одсусутву. За пуноважност таквог гласања неопходно је да  гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда.

По свим тачкама дневног реда право гласа има 158.900 обичних акција (на дан објављивања овог позива – могућа су одступања зависно од стања на дан акционара). За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда о којима се одлучује потребна је обична већина гласова  акционара који учествују у раду

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до  19.04.2016. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 11,00 часова,  на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и Обавештење за акционаре са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине,  које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва www.informatika.com.

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката и Београдске берзе.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слободан Срећковић