PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
“INFORMATIKA” akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Broj: 208/16
Datum: 22.03.2016. godine

Na osnovu člana 52 Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering ”Informatika” akcionarsko društvo, Beograd, dana  22.03.2016.godine upućuje

POZIV  AKCIONARIMA 

za XXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara, zakazanu za petak, 22. april 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32, 

sa sledećim

D N E V N I M    R E D O M

  1. Izbor predsednika Skupštine.
  2. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2015. godini.
  3. Usvajanje finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2015. godinu.
  4. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2015. godinu.
  5. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja i konsolidovanih izveštaja o poslovanju grupe Informatika u 2015 godini.
  6. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja grupe Informatike za 2015. godinu.
  7. Raspodela neraspoređene dobiti pa godišnjem računu za 2015. godinu.
  8. Imenovanje tri člana Nadzornog odbora.
  9. Izbor društva za reviziju za vršenje revizije finansijskih izveštaja u 2016. godini.

Dan  akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine,  je  12.04.2016. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom  i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 180 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.

Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine – glasanjem u odsusutvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da  glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.

Odluke se donose po svim tačkama dnevnog reda.

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 158.900 običnih akcija (na dan objavljivanja ovog poziva – moguća su odstupanja zavisno od stanja na dan akcionara). Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda o kojima se odlučuje potrebna je obična većina glasova  akcionara koji učestvuju u radu

Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije do  19.04.2016. godine u 16,00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 3215-311).

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 11,00 časova,  na dan održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine, kao i Obaveštenje za akcionare sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine,  koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, objavljuju se na internet stranici Društvawww.informatika.com.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata i Beogradske berze.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Srećković