Zapisnik sa  XXIX redovne skupštine Informatike AD,

održane dana 20. maja u sedištu Društva, Beograd, Jevrejska 32

 

 

ZAPISNIK