Poštovani akcionari,

u skladu s odlukom Skupštine Informatike a.d. od 20.05.2021. godine o raspodeli neraspoređene dobiti za 2020. godinu, Izvršni odbor Društva doneo je dana 12.07.2021. godine odluku o isplati dividende za tu godinu.

Pravo na dividendu ostvaruju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara na Dan dividende, odn. na dan 10.05.2021. godine.

Dividenda se isplaćuje u neto iznosu od 85,00 din. po akciji za fizička lica, odn. za pravna lica u bruto iznosu od 100,00 din. po akciji (za rezidente Republike Srbije).

Visina dividende za nerezidentna pravna i fizička lica  zavisi od poreskog režima domicilne države, odn. činjenice da li ta država ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Srbijom ili ne.

Pozivaju se svi akcionari, kod kojih je došlo do promene podataka vezanih za broj bankovnog računa, adrese stanovanja, ličnog imena i bilo kog drugog statusnog podatka vezanog za ostvarivanje ovog prava, da o tome blagovremeno dostave odgovarajuću informaciju.

Za bliže obaveštenje vezano za isplatu dividende, dostavu podataka i sve druge informacije vezane za isplatu, ovlašćena su sledeća lica:

– Darinka Mitrović, direktor Pravne službe, tel. 011/3215 311, 064 8588 028, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com;

– Nataša Nikolić, referent u Finansijskoj službi, tel. 011/3215 326, e mail: natasa.nikolic@informatika.com;

Darinka Mitrović
sekretar Društva