Stručni tim kompanije Informatika AD  je ospobljen za izradu tehničke dokumentacije u formi: idejnih, glavnih i izvođačkih projekata,  projekata izvedenog stanja kao i revizije projektne dokumentacije drugih projektantskih kuća.

Informatika AD  stalno usavršava svoj stručni tim, poseduje moderne softverske alate i pakete što, uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta, omogućava izradu najkompleksnijih projekata po međunarodnim standardima iz oblasti:

  • Instalacije, merenja, regulacije i upravljanja sa sistemima za nadzor, akviziciju podataka  i komunikaciju
  • Projektovanja i razvoja aplikativnih programa za upravljanje procesima (GSM) i aplikacija za vizuelizaciju i nadzor   sistema (SCADA)
  • Projektovanja i konfiguracija telemetrijskih mreža i sistema sa  izborom adekvatne telekomunikacione opreme , komunikacionih puteva i protokola za prenos podataka (radio veza, GSM mreža, GSM,GSM tehnologija…)
  • Elektroenergetskih  instalacija i  instalacija elektromotornih pogona

Ovlašćeni projektanti sa licencama kao i savremene metode projektovanja garantuju visok nivo i kvalitet izrade projekata prema najnovijim tehničkim i tehnološkim dostignućima u svetu.