ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

У складу с одлуком 30. редовне Скупштине Информатике а.д. од 31.03.2022. године о расподели нераспоређене добити  за 2021. годину,   Извршни одбор Друштва донео је дана 07.04.2022. године одлуку о исплати дивиденде за ту годину.

Право на дивиденду остварују акционари уписани у Јединствену евиденцију  акционара на Дан дивиденде, одн. на дан 21.03.2022. године.

Дивиденда се исплаћује акционарима  у следећим износима:

резиденти нерезиденти
физичка лица правна лица физичка лица правна лица
110,50 дин. нето по акцији 130,00 дин. бруто по акцији висина дивиденде зависи од пореског режима домицилне државе, одн. чињенице да ли та држава има потписан уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Србијом или не.

Позивају се сви акционари,  код којих је дошло до промене података везаних за број банковног рачуна, адресе становања, личног имена и било ког другог статусног податка везаног за остваривање овог права,  да о томе благовремено доставе одговарајућу информацију.

За ближе обавештење везано за исплату дивиденде, доставу података и све друге информације везане за исплату, овлашћена су следећа лица:

– Даринка Митровић, директор Правне службе, тел. 011/3215 311, 064 8588 028, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com;

– Наташа Николић, референт у Финансијској служби, тел. 011/3215 326, e mail: natasa.nikolic@informatika.com;

Даринка Митровић
секретар Друштва

У Београду, 07.04.2022.