ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

У складу с донетом одлуком на 31. редовној Скупштини Информатике а.д. одржаној  дана 13.04.2023. године о расподели нераспоређене добити  по годишњем рачуну за 2022. годину,   Извршни одбор Друштва донео је дана 20.04.2023. године одлуку о исплати дивиденде за 2022.  годину.

Право на дивиденду остварују акционари уписани у Јединствену евиденцију  акционара на Дан дивиденде, одн. на дан 03.04.2023. године.

Дивиденда се исплаћује акционарима  у следећим динарским износима:

резиденти нерезиденти
физичка лица правна лица физичка лица правна лица
204,00 дин. нето по акцији 240,00 дин. бруто по акцији висина дивиденде зависи од пореског режима домицилне државе, одн. чињенице да ли та држава има потписан уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Србијом или не.

Позивају се сви акционари,  код којих је дошло до промене података везаних за број банковног рачуна, адресе становања, личног имена и било ког другог статусног податка везаног за остваривање овог права односно уредни пријем уплате,  да о томе благовремено доставе одговарајућу информацију, уз напомену да дати подаци уживају одговарајућу заштиту у односу на трећа лица и користе се искључиво у функцији исплате дивиденде.

За ближе обавештење везано за исплату дивиденде, доставу података и све друге информације везане за исплату, овлашћена су следећа лица:

– Даринка Митровић, директор Правне службе, тел. 011/3215 311, 064 8588 028, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com;

– Наташа Николић, референт у Финансијској служби, тел. 011/3215 326, e mail: natasa.nikolic@informatika.com.

Даринка Митровић
секретар Друштва

У Београду, 21.04.2023.