ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд , Јеврејска 32
Датум: 22. март 2016. године

Обавештење акционарима
у вези одржавања 24. редовне Скупштине,
сазване за 22. април (петак) 2016. године, са почетком у 12,00 сати

Информатика а.д. је издавалац 180.011 обичних акција, CFI код ESVUFR и ISIN број RSINFME71648, од којих свака акција има један глас. Право гласа на дан 22. 03. 2016. године (дан доношења одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине), има 158.900 акција, а кворум за рад чини 79.451 акција. */
По свим тачкама дневног реда право гласа има 158.900 акција. За доношење одлуке по свим тачкама дневног реда, потребна је обична већина гласова присутних акционара.

Дан акционара – 12. 04. 2016. године, је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду скупштине, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. То право акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Право на лично учешће у раду и одлучивању на седници Скупштине има акционар и/или пуномоћник акционара, који поседује или представља најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе – 180 акција. Акционари који немају довољан број акција за лично учешће у раду Скупштине, имају право да преко заједничког пуномоћника испуне прописани услов или да користе право да гласају у одсуству.

Сви акционари могу да гласају у одсуству; за пуноважност таквог гласања неопходно је да  гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине и да је акционар – физичко лице, истовремено доставио и копију своје личне карте или пасоша на основу којих се може утврдити његов идентитет; ако се ради о акционару – правном лицу, гласачки листић мора бити потписан од стране законског заступника и оверен печатом правног лица. Статутом Информатике а.д.  искључена је обавеза овере потписа  акционара који гласа у одсуству у складу са законом којим се регулише овера потписа. Образац – Гласачки листић за гласање акционара у одсуству. Гласачки листић се доставља поштом на адресу седишта Друштва: Информатика а.д., Београд,  Јеврејска ул. бр. 32,  11158 Београд, или непосредно предаје у седишту Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми. Статутом Информатике а.д.  искључена је обавеза овере потписа даваоца пуномоћја у складу са законом којим се регулише овера потписа.

*/ Могућа су одступања, зависно од стања на дан акционара.

Обавештење о именовању пуномоћника електронским путем двалац пуномоћја може доставити Друштву на адресу: duda@informatika.com.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Издато пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, изузев лица за које Закон о привредним друштвима и Статут Друштва прописују да не може бити пуномоћник акционара (контролни акционар Друштва или лице које је под контролом контролног акционара; директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара; лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем напред наведеним; ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара).

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе обавести пуномоћника и Друштво, сходном применом одредаба о давању пуномоћја, у складу са Законом и Статутом. Сматра се и да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Пуномоћје се доставља поштом на адресу седишта Друштва: Информатика а.д., Београд, Јеврејска ул. бр. 32, 11158 Београд, или непосредно предаје у седишту Друштва.

Надзорни одбор предложио је за пуномоћнике за 24. редовну скупштину:

  • Мирјану ВРБИЋ, акционарку, са пребивалиштем у Београду, Требевићка 23/14, ЈМБГ 1212944715194, и
  • Душана МИРЈАНИЋА, акционара, са пребивалиштем у Београду, Др Александра Костића бр. 10/9, ЈМБГ 0209945710191.

Предложени пуномоћници нису у сукобу са одредбама чл. 345 Закона о привредним друштвима.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору писаним путем, најкасније двадесет дана пре дана одржавања седнице скупштине упутити предлог додатних тачака за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, уз навођење одговарајућих података о подносиоцима захтева.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, а има право и да одговор ускрати, све у складу са Законом.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слободан Срећковић