Поштовани акционари,

Према претходно  датој информацији од 16. децембра 2020. године,  обавештавамо да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити за 2019. годину, донетој на Скупштини акционара дана 11.06.2020. године  и у складу са Одлуком о исплати дивиденде,  донетоj од стране Извршног одбора дана 11.01.2021. године.

Право на исплату дивидендe остварују сви законити имаоци акција Информатике а.д., који су   уписани у јединствену евиденцију акционара  на Дан дивиденде, односно на дан 01.06.2020. године.

Дивиденда се исплаћује   у нето износу од 73,10 дин. по акцији за физичка лица,   одн. за правна лица у бруто износу од 86,00 дин. по акцији (за резиденте Републике Србије).

Висина дивиденде за нерезидентна правна и физичка лица зависи од тога да ли је њихова матична држава потписница Уговора о избегавању двоструког опорезивања, у ком смислу су та лица у обавези да доставе ПОР – 2 образац, издат од стране надлежног органа њихове домицилне државе (ближи подаци о издавању обрасца могу се добити на сајту Пореске управе, путем линка: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/115/pravilnik-o-postupku-i-nacinu-izdavanja-i-izgledu-obrazaca-potvrda-o-rezidentnosti-.html).

Још једном се позивају сви акционари који то по претходно упућеном позиву нису учинили, да доставе обавештење о евентуалној промени броја уплатног рачуна (тел. 011 3215 311, 3215 295, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com; predrag.vukovic@informatika.com).

Секретар Друштва
Даринка Митровић

У Београду, 11.01.2021. године