Поштовани акционари,

Обавештавамо да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити за 2018. годину, донетој на Скупштини акционара од 09.05. т.г.  и у складу са одлуком о исплати дивиденде, донетоj од стране Извршног одбора дана 23.10.2019. године.

Право на исплату дивидендe остварују сви законити имаоци акција Информатике а.д., који су   уписани у јединствену евиденцију акцонара  на Дан дивиденде, односно на дан 29.04.2019. године.

Дивиденда се исплаћује   у нето износу од 66,30 дин. по акцији за физичка лица,   одн. за правна лица у бруто износу од 78,00 дин. по акцији (за резиденте Републике Србије).

Висина дивиденде за нерезидентна правна и физичка лица зависи од тога да ли је њихова матична држава потписница Уговора о избегавању двоструког опорезивања, у ком смислу су та лица у обавези да доставе ПОР – 2 образац, издат од стране надлежног органа њихове домицилне државе (ближи подаци о издавању обрасца могу се добити на сајту Пореске управе, путем линка: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/115/pravilnik-o-postupku-i-nacinu-izdavanja-i-izgledu-obrazaca-potvrda-o-rezidentnosti-.html).

Исплата дивиденде врши се преко текућих рачуна, па се позивају сви акционари,   који до сада НИСУ доставили податак о уплатном рачуну  или код којих је дошло до промене податка о рачуну да о томе доставе одговарајуће обавештење како би Друштво било у могућности да уредно измири уплату дивиденде,  све непосредно  у седиште Друштва или путем поште (адреса: Информатика а.д., 11158 Београд 118, Јеврејска 32), одн. путем e mail–а следећим особама,  и то:

Секретар Друштва
Даринка Митровић

У Београду, 23.10.2019. године