ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 1/5-6
Датум: 12.05.2020. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг „Информатика“ акционарско друштво Београд (Стари град), дана   12.05.2020, године упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

за 28. редовну Скупштину Информатике а.д.,
заказану за четвртак. 11. јун 2020. године,
са почетком у 10.00 часова, у седишту Друштва у
Београду, Јеврејска ул. бр. 32.

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 1. Усвајање годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д.
  у 2019. години.
 2. Усвајање консолидованог годишњег  извештаја Надзорног одбора о пословању
  групе Информатика за 2019. 
  годину.
 3. Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019.
  годину.
 4. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег
  финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.
 5. Усвајање консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2019. годину.
 6. Усвајање ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег
  финансијског извештаја групе Информатике за 2019.
  годину.
 7. Расподела нераспоређене добити no годишњем рачуну за 2019. годину.
 8. Именовање mpu члана Надзорног одбора.
 9. Избор друштва за вршење peвизuje финансијских извештаја за 2020. годину.

Дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је дан 01.06.2020. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности а.д.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштане акционари остварују лично или преко пуномоћника, у складу са Законом и Статутом Друштва. Право личног учешћа у раду и одлучивању на седници Скупштине имају акционари или пуномоћници који поседују или представљају најмање 180 акција са правом гласа. Акционари са мањим бројем акција имају право да се удруже ради остварења права гласа преко пуномоћника.

Сви акционари право гласа могу да остваре и без присуства седници Скупштане и то гласањем у одсусутву. За пуноважност таквог гласања неопходно је да гласови буду достављени Друштву најкасније дан пре дана одржавања Скупштине.

По свим тачкама дневног реда право гласа има 160 345 обичних акција (на дан објављивања овог позива – могућа су одступања зависно од стања на дан акционара). Одлуке се доносе по свим тачкама дневног реда, обичном већином гласова акционара који учествују у раду

Пуномоћја за заступање у раду Скупштине треба доставити Правној служби најкасније до 08.06.2020. године у 16,00 часова, до када треба и пријавити учешће у раду Скупштине (тел. 3215-311).

Ради евидентирања присуства, утврђивања кворума за рад Скупштине и преузимања гласачких листића потребно је да акционари приступе евидентирању у 9,00 часова, на дан одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине, као и Обавештење за акционаре са детаљним информацијама у вези са учешћем у раду Скупштине, које садржи и опис процедуре за гласање преко пуномоћника, као и за гласање у одсуству, објављују се на интернет страници Друштва www. informatika.com.

Позив за седницу објављује се и на интернет страници регистра привредних субјеката (АПР), Београдске берзе, Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности и Комисије за хартије од вредности.

Друштво обезбеђује копију материјала за седницу Скупштине сваком акционару који то захтева, у седишту Друштва, у Правној служби, сваког радног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Слободан Срећковић