ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА

ISO-45001 - 2022

ИНФОРМАТИКА АД Београд, једно је од водећих домаћих предузећа у области примене информатичких технологија, специјализовано за развој и пројектовање, производњу, одржавање, продају, испоруку и примену комплексних решења за управљање пословним и производним процесима, укључујући и пружање различитих услуга и обука из наведих области. У свим овим областима ИНФОРМАТИКА настоји да прилагоди савремена светска достигнућа специфичним потребама својих корисника.

Наш циљ је да у кључним информатичким областима обезбедимо и пласирамо квалитетне пројекте, решења и опрему и тиме, као лидер на тржишту, будемо поуздан партнер нашим корисницима.  Имплементацијом стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ИСО/IEC 27001:2013, и адекватним одговорима на захтеве истих, њиховом интеграцијом и одржавањем ефективног и ефикасног интегрисаног система менаџмента, радимо на константном унапређењу пословања и подизању квалитета наших услуга и задовољства наших клијената.

Основни циљеви наше пословне политике су позитиван резултат текућег пословања и непрекидно улагање у развој – ради осигурања будућности. Како бисмо остварили те циљеве, опредељени смо непрекидном унапређивању и подизању квалитета производа, решења и услуга из своје делатности. Такође, циљ нам је да обезбедимо поверљивост, интегритет и расположивост информација у предузећу, како би осигурали континуитет пословања, минимизовали пословну штету спречавањем безбедносних инцидената и минимализовањем њиховог утицаја. Сврха IT безбедности и заштите, као и ISMS-а, је да заштити информације као вредну имовину Друштва од свих могућих безбедносних претњи било да су интерне или екстерне, намерне или случајне.

У односу са клијентима ИНФОРМАТИКА је опредељена на развијање дугорочних партнерских односа. Они се темеље на задовољавању корисникових потреба у целом ланцу пружања услуге – од идентификације свих примењивих законских и других захтева и посвећености њиховог задовољења, до одржавања испоручених производа. За то су кључни квалитет производа, квалитет комуникације с клијентом и стална помоћ како би јасно дефинисао своје потребе и захтеве и како би производе могао да користи сходно њиховој намени. Квалитет својих  производа предузеће заснива и на дугорочним партнерским односима са добављачима.

Постигнута препознатљивост на тржишту и висок реноме одржавају се залагањем и обавезом свих запослених да стално унапређују своја знања, свест и високу стручност, како у области квалитета тако и у области заштите животне средине и безбедности информација, као и да у усавршавању међусобно пружају колегијалну помоћ. Тимски рад, брза хоризонтална и вертикална комуникација, осећај припадности предузећу, посвећеност заједничком циљу – квалитетном и дугорочном задовољењу корисника и изграђивању његовог поверења у ИНФОРМАТИКУ и њене запослене, делови су позитивне корпоративне културе која је издваја од конкуренције. Обавеза свих руководилаца је доприносе развоју те културе.

Пословним партнерима предузеће доказује своју пословну поузданост квалитетом производа и услуга, поштовањем свих одредби уговора и захтевима система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине, усклађеним са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013. Задатак свих руководилаца је да осигурају њихову доследну примену.

ISO-14001-_-2021
Sertifikat ISO-9001

Такође, ИНФОРМАТИКА је доследна у:

  • посвећености очувању и унапређењу животне средине, односно превенцији њеног загађења, као и очувању и унапређењу достигнутог нивоа безбедности информација;
  • сталној тежњи ка побољшавању учинка делатности и производа, како у домену квалитета, тако и у заштити животне средине и безбедности информација, као и минимализацији ризика од потенцијалних утицаја на животну средину, односно безбедност информација, а самим тим и цело пословање и одржавање његовог континуитета, уз поштовање важећих закона и прописа, очување природних ресурса, оптимизацију потрошње енергије и управљање отпадом у складу са законском регулативом,
  • унапређивању корпоративне друштвене одговорности према локалној заједници и друштву у целини, кроз успостављање партнерства са свим заинтересованим странама, а у циљу ефективне и ефикасне међусобне комуникације.

У Београду, 12.04.2018. године

Славољуб Качаревић, генерални директор

ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

На основу члана члана 16. Закона о заштити узбуњивача (Службени гласник РС бр.128/2014) и члана 52. Статута Предузећа за произвдњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг Информатика акционарско друштво Београд (Стари град), Наџорни одбор Друштва дана 10.12.2015. године доноси следећи:

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА