PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32
Broj: 1/3 – 7
Datum: 01.03.2022. godine

Obaveštenje akcionarima
u vezi održavanja 30. redovne Skupštine,
sazvane za 31. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 sati

Informatika a.d. je izdavalac 180.011 običnih akcija, CFI kod ESVUFR i ISIN  broj RSINFME71648,  od kojih svaka akcija ima jedan glas. Pravo glasa na dan 01.03.2022. godine (dan donošenja odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine i dan objavljivanja poziva), po svim tačkama dnevnog reda. ima 158 092 akcija, a kvorum za rad čini 79 047 akcija. Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Dan akcionara, 21. mart 2022. godine, je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti. To pravo akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Pravo na lično učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar i/ili punomoćnik akcionara, koji poseduje ili predstavlja najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase – 180 akcija. Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da preko zajedničkog punomoćnika ispune propisani uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari mogu da glasaju u odsustvu, putem glasačkog listića (Obrazac –Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu). Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasački listić bude dostavljen Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine i da akcionar – fizičko lice, istovremeno dostavi i kopiju svoje lične karte ili pasoša na osnovu kojih se može utvrditi njegov identitet i potvrditi validnost glasačkog listića; ako se radi o akcionaru – pravnom licu, glasački listić mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika i overen pečatom pravnog lica – akcionara. Statutom Informatike a.d. isključena je obaveza overe potpisa akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Glasački listić se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Informatika a.d., Beograd, Jevrejska ul. br. 32,  11158 Beograd, ili neposredno predaje u sedištu Društva.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi. Statutom Informatike a.d.  isključena je obaveza overe potpisa davaoca punomoćja u skladu sa zakonom kojim se reguliše overa potpisa.

Punomoćje se može dostaviti i elektronskim putem na adresu darinka.mitrovic [@] informatika.com, putem koje se može dobiti i odgovarajuće obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da primerak punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice, odn. nakasnije do 28.03.2022. god.

Ukoliko u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato. Izdato punomoćje važi i u slučaju ponovljene sednice Skupštine.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica za koje Zakon o privrednim društvima propisuje da ne može biti punomoćnik akcionara (kontrolni akcionar Društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; direktor ili član nadzornog odbora ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; lice koje se u skladu sa Zakonom smatra povezanim licem sa fizičkim licem napred navedenim; revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara).

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, shodnom primenom odredaba o davanju punomoćja, u skladu sa Zakonom i Statutom. Smatra se i da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Punomoćje se dostavlja poštom na adresu sedišta Društva: Informatika a.d., Beograd,  Jevrejska ul. br. 32, 11158 Beograd, ili neposredno predaje u sedištu Društva.

Od strane Nadzornog odbora za punomoćnike na 30. redovnoj skupštini predložene su:

  • Mirjana VRBIĆ, akcionarka, sa prebivalištem u Beogradu, Trebevićka 23/14, JMBG 1212944715194  i
  • Gordana Ciganović, akcionarka, sa prebivalištem u Beogradu, Sime Igumanova 4/24, JMBG 2103955715080.

Predložene punomoćnice nisu u sukobu sa odredbama čl. 345 Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem, najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja sednice skupštine uputiti predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja pod uslovom da obralože dati predlog;  dodatne tačke o kojima predlažu da skupština donese odluku kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, uz navođenje odgovarajućih podataka o podnosiocima zahteva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice,  a ima pravo i da odgovor uskrati, sve u skladu sa Zakonom.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Slobodan Srećković