OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA

U skladu s donetom odlukom na 32. redovnoj Skupštini Informatike a.d. održanoj  dana 29.03.2024. godine o raspodeli neraspoređene dobiti  po godišnjem računu za 2023. godinu,   Izvršni odbor Društva doneo je dana 08.05.2024. godine odluku o isplati dividende za 2023.  godinu.

Pravo na dividendu ostvaruju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju  akcionara na Dan dividende, odn. na dan 19.03.2024. godine.

Dividenda se isplaćuje akcionarima  u sledećim dinarskim iznosima:

rezidenti nerezidenti
fizička lica pravna lica fizička lica pravna lica
365,50 din. neto po akciji 430,00 din. bruto po akciji visina dividende zavisi od poreskog režima domicilne države, odn. činjenice da li ta država ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Srbijom ili ne.

Pozivaju se svi akcionari,  kod kojih je došlo do promene podataka vezanih za broj bankovnog računa, adrese stanovanja, ličnog imena i bilo kog drugog statusnog podatka vezanog za ostvarivanje ovog prava odnosno uredni prijem uplate,  da o tome blagovremeno dostave odgovarajuću informaciju, uz napomenu da dati podaci uživaju odgovarajuću zaštitu u odnosu na treća lica i koriste se isključivo u funkciji isplate dividende.

Za bliže obaveštenje vezano za isplatu dividende, dostavu podataka i sve druge informacije vezane za isplatu, ovlašćena su sledeća lica:

– Darinka Mitrović, direktor Pravne službe, tel. 011/3215 311, 064 8588 028, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com;

– Nataša Nikolić, referent u Finansijskoj službi, tel. 011/3215 326, e mail: natasa.nikolic@informatika.com.

Darinka Mitrović
sekretar Društva

U Beogradu, 08.05.2024.