PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Broj: 2/7–7
Datum: 20.04.2021. godine

Na osnovu člana 52 Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika“ akcionarsko društvo Beograd (Stari grad),  dana 20.04.2021. godine upućuje

POZIV  AKCIONARIMA

za 29. redovnu Skupštinu Informatike a.d.,
zakazanu za četvrtak, 20. maj 2021. godine,
sa početkom u 11,00  časova,
u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32.

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

  1. Usvajanje godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2020. godini.
  2. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg  izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju grupe Informatika za 2020. godinu.
  3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za  2020. godinu.
  4. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2020. godinu.
  5. Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2020. godinu.
  6. Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatike za 2020. godinu.
  7. Raspodela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2020. godinu.
  8. Imenovanje člana Nadzornog odbora.
  9. Izbor društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Dan  akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine,  je dan  ponedeljak, 10. maj 2021. godine,   na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti a.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom  i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 180 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.

Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine i to glasanjem u odsusutvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da  glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 159 288 običnih akcija (na dan objavljivanja ovog poziva – moguća su odstupanja zavisno od stanja na dan akcionara). Odluke se donose po svim tačkama dnevnog reda, običnom  većinom glasova  akcionara koji učestvuju u radu

Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije do   17. maja 2021. godine u 16,00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 3215–311).

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju od 10,00 časova,  na dan održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine, kao i Obaveštenje za akcionare sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine,  koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, objavljuju se na internet stranici Društva www.informatika.com.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata (APR),  Beogradske berze,  Centralnog registra, depo i kliringa  hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Slobodan Srećković