Стручни тим компаније Информатика АД  је оспобљен за израду техничке документације у форми: идејних, главних и извођачких пројеката,  пројеката изведеног стања као и ревизије пројектне документације других пројектантских кућа.

Информатика АД  стално усавршава свој стручни тим, поседује модерне софтверске алате и пакете што, уз уважавање специфичности сваког клијента, омогућава израду најкомплекснијих пројеката по међународним стандардима из области:

  • Инсталације, мерења, регулације и управљања са системима за надзор, аквизицију података  и комуникацију
  • Пројектовања и развоја апликативних програма за управљање процесима (GSM) и апликација за визуелизацију и надзор   система (SCADA)
  • Пројектовања и конфигурација телеметријских мрежа и система са  избором адекватне телекомуникационе опреме , комуникационих путева и протокола за пренос података (радио веза, GSM мрежа, GSM,GSM технологија…)
  • Електроенергетских  инсталација и  инсталација електромоторних погона

Овлашћени пројектанти са лиценцама као и савремене методе пројектовања гарантују висок ниво и квалитет израде пројеката према најновијим техничким и технолошким достигнућима у свету.