ЕНЕРГЕТИКА

 • управљање, даљински надзор и регулација котловских постројења у топлотним подстаницама

Пратећи савремене тенденције у области система даљинског грејања Информатика а.д. је направила универзално решење за системе аутоматског управљања и даљинског надзора топлотних подстаница применом сопственог програмабилног контролера (PLC-а), серије MicroINFO. Овај систем корисницима омогућава квалитетније снабдевање топлотном енергијом, економичнији рад подстаница и дужи рок трајања опреме у њима.

 • управљање и надзор потрошњом паре и алармни систем

Решење нуди интеграцију ERP решења са техничким  системима стоваришта нефте и нафтних деривате са посебним фокусим на:

 • мерења залиха роба у резервоарима (превасходно за комерцијалну намену)
 • мерења, управљање и надзор инсталација за пријем и отпрему роба
 • решења измедју техничких и ERP система
sistem stovarišta nefte i naftnih derivata

Имплементирано у НИС-у

Имплементација овог система омогућава прецизно праћење улаза – излаза деривата и потпуну контролу токова деривата на претакалиштима, што омогућава значајне уштеде.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Системи за управљање и надзор унутрашњим транспортом су осмишљени као 100% редундантни у делу управљања транспортним тракама, а приликом пројектовања и реализације акценат је стављен на поуздан рад у тешким амбијенталним условима.

Функционално систем допреме може се поделити на три међузависна подсистема: транспортни систем, одлагач и копач. Поред тога, обезбеђен је операторски интерфејс који је интуитиван и лак за коришћење.

У питању су решења заснована на енергетским прегледима која препознају и дају смернице у циљу подизања енергетске ефикасности од нивоа оптимизације расвете/климатизације/грејања/вентилације до решења која покривају оптимизацију/аутоматизацију котловских блокова, производних линија, соларних електрана, ….

ПОЉОПРИВРЕДА

Систем нуди комплетно решење за даљински надзор и управљање бунарским системима нивоу подземних вода путем InfoSCADA система. Решење нуди потпуну аутоматизацију свих параметара и процеса уз додатне функције обавештавања о неправилностима у реалном времену (ниво воде, напајање и рад пумпе, …), креирања извештаваја на дневном/недељном/месечном нивоу, …

Nadzor i upravljanje bunarskim sistemima za upravljanje i kontrolu nivoa podzemnih voda

Реализовани системи омогућавају аутоматизовани надзор управљање и регулацију процеса синтезе урее у оквиру производног режима рада. Основу система чине мултиваријабилни адаптивни алгоритми регулисања и управљања, засновани на фундаменталним термодинамичким и хемијским законима и искуственој логици оператера.

Овако конципирани системи омогућавају функционално повезивање припадајућих фаза синтезе и рециркулације у фабрици урее, без обзира на разлике временских одзива и динамике истих.

ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА

Информатика већ дуги низ година примењује своје системе управљања и надзора у гумарској индустрији, пре свега на тржиштима Русије и Белорусије. Радећи у овој области, стручњаци Информатике уочавајући потребе корисника направили су оригинално решење мерног система за мерење дебљине гуме на линији за каландрирање, које омогућава квалитетно регулисање дебљине гуме.

ВИШЕНАМЕНСКА РЕШЕЊА

Информатика је осмислила комплексно решење за реализацију система управљања и надзора хемијском припремом воде и њеним пратећим системима. Систем је базиран на примени стандардних хардверских и софтверских решења Информатике као и знања и искуства водећих стручњака за технологију хемијске припреме воде.

Овај систем обухвата следеће процесе:

 • хемијску припрему кондензата
 • екстерну регенерацију
 • деминерализацију воде
 • дозирање хемикалија
 • сирову и пијаћу воду
 • неутрализацију отпадних вода
 • снабдевање пречишћеном водом

Манипулација расветом треба да буде прилагођена захтевима објеката. У модерним објектима често се јавља потреба за брзом променом сценарија који опредељују потребне типове осветљења. Врста осветљења зависи од врсте манифестације (концерти, конференције, конгреси, спортска такмичења и сл.).

Централни систем за управљање и надзор расвете који реализује Информатика обухвата општу, спортску и сигурносну расвету, али и сва могућа софтверска и хардверска проширења система.

Систем нуди комплетно решење за мерења и  праћења пијаће/техничке воде у сегментима производње, доставе и потрошње воде.

Решење покрива снимање и праћење следећих параметара: нивоа воде на извориштима/бунарима, резервоарима, рад пумпи, мерење протока и притиска у водосистему као и синхронизацију рада пумпи и нивоа воде у систему резервоара кроз:

 • Успостављање и интегрисање система мерења и праћења величина важних за водоснабдевање  у реалном времену
 • Оптималан начин прикупљања података
 • Повезивање са надзорно-управљачким системом – управљачким орманима
 • Комплетно решење SCADA надзорно-управлајчког система за праћење и управљање системом водоснабдевања са једног централног места по одабиру корисника

Nadzor i upravljanje sistemima vodosnabdevanja