Poštovani akcionari,

Prema prethodno  datoj informaciji od 16. decembra 2020. godine,  obaveštavamo da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu, donetoj na Skupštini akcionara dana 11.06.2020. godine  i u skladu sa Odlukom o isplati dividende,  donetoj od strane Izvršnog odbora dana 11.01.2021. godine.

Pravo na isplatu dividende ostvaruju svi zakoniti imaoci akcija Informatike a.d., koji su   upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara  na Dan dividende, odnosno na dan 01.06.2020. godine.

Dividenda se isplaćuje   u neto iznosu od 73,10 din. po akciji za fizička lica,   odn. za pravna lica u bruto iznosu od 86,00 din. po akciji (za rezidente Republike Srbije).

Visina dividende za nerezidentna pravna i fizička lica zavisi od toga da li je njihova matična država potpisnica Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u kom smislu su ta lica u obavezi da dostave POR – 2 obrazac, izdat od strane nadležnog organa njihove domicilne države (bliži podaci o izdavanju obrasca mogu se dobiti na sajtu Poreske uprave, putem linka: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/115/pravilnik-o-postupku-i-nacinu-izdavanja-i-izgledu-obrazaca-potvrda-o-rezidentnosti-.html).

Još jednom se pozivaju svi akcionari koji to po prethodno upućenom pozivu nisu učinili, da dostave obaveštenje o eventualnoj promeni broja uplatnog računa (tel. 011 3215 311, 3215 295, e mail: darinka.mitrovic@informatika.com; predrag.vukovic@informatika.com).

Sekretar Društva
Darinka Mitrović

U Beogradu, 11.01.2021. godine