Poštovani akcionari,

Obaveštavamo da Informatika a.d. počinje isplatu dividende u skladu sa Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti za 2018. godinu, donetoj na Skupštini akcionara od 09.05. t.g.  i u skladu sa odlukom o isplati dividende, donetoj od strane Izvršnog odbora dana 23.10.2019. godine.

Pravo na isplatu dividende ostvaruju svi zakoniti imaoci akcija Informatike a.d., koji su   upisani u jedinstvenu evidenciju akconara  na Dan dividende, odnosno na dan 29.04.2019. godine.

Dividenda se isplaćuje   u neto iznosu od 66,30 din. po akciji za fizička lica,   odn. za pravna lica u bruto iznosu od 78,00 din. po akciji (za rezidente Republike Srbije).

Visina dividende za nerezidentna pravna i fizička lica zavisi od toga da li je njihova matična država potpisnica Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u kom smislu su ta lica u obavezi da dostave POR – 2 obrazac, izdat od strane nadležnog organa njihove domicilne države (bliži podaci o izdavanju obrasca mogu se dobiti na sajtu Poreske uprave, putem linka: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/pravilnici/115/pravilnik-o-postupku-i-nacinu-izdavanja-i-izgledu-obrazaca-potvrda-o-rezidentnosti-.html).

Isplata dividende vrši se preko tekućih računa, pa se pozivaju svi akcionari,   koji do sada NISU dostavili podatak o uplatnom računu  ili kod kojih je došlo do promene podatka o računu da o tome dostave odgovarajuće obaveštenje kako bi Društvo bilo u mogućnosti da uredno izmiri uplatu dividende,  sve neposredno  u sedište Društva ili putem pošte (adresa: Informatika a.d., 11158 Beograd 118, Jevrejska 32), odn. putem e mail–a sledećim osobama,  i to:

Sekretar Društva
Darinka Mitrović

U Beogradu, 23.10.2019. godine