Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (”Sl. glasnik RS’ br. 47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (‘Sl. glasnik RS’ br. 100/2006, 116/2006 i 37/09),

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika” akcionarsko društvo, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija

Skupština akcionara Informatike a.d je na svojoj 19. redovnoj sednici, 18. juna 2011. godine, donela Odluku o spajanju akcija poništenjem sopstvenih akcija stečenih na teret rezervi Društva i Odluku o izdavanju akcija bez javnog poziva radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.

Agencija za privredne registre donela je rešenje br. BD 87809/2011 od 11.07.2011. godine, kojim je izvršena promena podataka – upis zabeležbi o usvajanju navedenih odluka.

Dana 14. 07. 2011. godine, Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenje br. 4/0-29-2924/3-11, o davanju odobrenja za izdavanje hartija od vrednosti bez javne ponude, kojim se izdavaocu Informatika a.d. Beograd, daje odobrenje za izdavanje akcija radi zamene postojećih akcija u vrednosti od 367.614.000,00 dinara, odnosno 180011 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti, sa pojedinačnom računovodstvenom vrednošću od 2.042, 1752 dinara.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. izvršio je potrebne upise 19. 07. 2011.godine, a izvršene promene prikazane su na sajtu CRHoV.

“Informatika” a.d. uputiće svim akcionarima pisano obaveštenje o izvršenim promenama.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Srećković