U skladu sa članom 63. Zakona o tržištu kapitala, Informatika a.d. Beograd, daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Informatika a.d. Beograd, poseduje 16.363 sopstvene akcije , što čini 9,09 % ukupno izdatih akcija.