PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
INFORMATIKA akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Matični broj: 07024592
PIB: 100001716
Broj:  1383/12
Datum: 02.10.2012. godine

 

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA INFORMATIKE A.D.

 

Obaveštavaju se akcionari Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika” akcionarsko društvo, Beograd, da je u toku isplata dividende prema Odluci Skupštine  Društva o raspodeli neraspoređene dobiti za 2011. godinu od 26.06.2012. godine.

Pozivaju se akcionari koji to do sada nisu učinili, da sedištu Društva, Službi finansijske operative, Beograd, Jevrejska ul. br. 32, dostave podatke u skladu sa prethodno dostavljenim obaveštenjem od 09.07.2012. godine, kako bi isplata dividende mogla uredno da se izvrši.

Osoba ovlašćena za konktakt je Vinka Kanostrevac, tel. 011/3215 215, e mail vinkak@informatika.com.

Dostaviti:

  • – brokeru, radi dostavljanja MTP-u,
  • – Službi marketinga, radi objavljivanja na portalu Informatike a.d.

 

GENERALNI DIREKTOR

Biserka Ilić