Акционарство

Историјат акционарства у Информатици 1990-

17. 01. 2012

Obaveštenje

U skladu sa članom 63. Zakona o tržištu kapitala, Informatika a.d. Beograd, daje sledeće   O B A V E Š T E NJ E   Informatika a.d. Beograd, poseduje 16.363 sopstvene akcije , što čini [...]

20. 07. 2011

Izveštaj o bitnom događaju – izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Sl. glasnik RS' br. 47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju [...]